Ulusal ve uluslar arası tüm projelerin, öğrencilerimizin günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri kolayca çözebilecekleri ve başarılarını destekleyen alışkanlıklar kazandırdığına inanıyoruz. Okulumuz genelinde anasınıflarımızda çocuklarımızda çevre bilincni yerleştirmek amacıyla Teme Vakfı ile Minik Tema projesini uygulamaktayız. İlkokul ve Ortaokulda  Foundation for Enviromental Education in Europe (Avrupa Çevre Eğitim Vakfı'nı) temsilen, Foundation for Enviromental Education in Turkey (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) koordinatörlüğünde yürütülen "Eco-Schools" (Çocuklarda Çevre Uyumu) Projesini yürütmekle beraber Avrupa Birliği Socrates Eğitim Programı olan  Comenius Okul Ortaklıkları Projelerini yürütmekteyiz. 2013-2014 eğitim-Öğretim yılında, uluslar arası çevre projesi olan bio-çeşitlilik, atıklar, enerji ve su konularında ‘Volvo Adventure Çevre Projesi ile çevre adına bir bilinç oluşturmak amacıyla katılacağımız yarışmanın çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz.

Ülkemizde eğitim sektörü en hızlı gelişen alanlardan biridir. Bu gelişmeler kimi zaman olumlu olsa da kimi zaman eğitim değerleriyle örtüşmeyen sonuçlar doğurabilmektedir. Özellikle giderek artan hırs dolu rekabet nedeniyle, eğitimin gerçek değerleri yerine pazarlama değerleri daha ön plana çıkmıştır. Eğitimciler Koleji, sektördeki bu tartışılır gelişmeleri yakından takip etmekte ve kendi kurumsal değerlerini, adındaki “eğitim” sözcüğünden de anlaşılacağı gibi, eğitim biliminin doğruları üzerinde yükseltmeye devam etmektedir. Çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışıyla verdiğimiz hizmetle öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken constructivist (yapılandırmacı) yaklaşım ve çoklu zeka yaklaşım uygulamalarını kullanıyoruz. Eğitim programlarımız; zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış olup, her çocuğun bireysel öğrenme hızını göz önünde bulunduran bir anlayışla uygulamaya aktarılmaktadır. Bilimsel gelişmeler ışığında, öğrencilerin eğlenerek öğrenmesinin, yaparak-yaşayarak öğrenmesinin önemine inanıyor ve sınıf içi etkinliklerimizin tümünü buna göre uyguluyoruz. Okulumuz; insani değerleri, eğitim bilimlerini ve ulusal gerçekleri sentezleyen bir eğitim vizyonuyla hizmet vermekte ve böylece, çocuklarımızın gelişimine en üst düzeyde katkıda bulunmaktadır. Programlarımızın geliştirilmesinde eğitim biliminin gereklerini yerine getirmek amacıyla üniversitelerle yakın işbirliği halinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu çerçevede, özellikle program geliştirme, ölçme değerlendirme, öğretim ilke ve yöntemleri ve rehberlik psikolojik danışmanlık alanlarında düzenli olarak üniversitelerden destek alınmaktadır.

Yabancı Dil eğitimi okulumuzda öncelik taşımaktadır. Yabancı dil ile ilgili öğrenme-öğretme sürecinde, iletişimci yaklaşım esas alınmaktadır. Aynı zamanda, Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi Programı’nda belirtilen kriterler ile dili kullanma ilkeleri temel alınmıştır. Programımızda dört dil becerisini (reading, writing, listening, speaking) geliştirmeye yönelik çalışmalar önemli yer tutmaktadır. Öğrencilerimizin, öğrendikleri yabancı dilin ana dil ile ilişkisi temel alınarak, yeni kavramlar ile mevcut bilgiler arasında bağlantı kurulması sağlanmakta ve bu derslerle ortak proje çalışmaları yapılarak dil edinimi pekiştirilmektedir.  Yapılan etkinlikler, bireysel farklılıklara, öğrencilerin görerek, işiterek veya yaparak-yaşayarak öğrenme özelliklerine, öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun, çok duyu organlarına hitab eden, tekrara ve dönütlere yer veren niteliktedir. 
Dilin öğrenilmesi bir süreç içinde gerçekleştiğinden, bu süreçte öğrencilerimizin gelişimi proje ve performans görevleri ile değerlendirilmektedir.  Projelerle, öğrencilerimize neler yapabileceklerini görme, ilgi alanlarına göre yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı verilmektedir. Avrupa Dil Portfolyosu çalışmalarının hedeflerinden birisi de öğrencilere kendi kendini değerlendirme becerileri kazandırmaktır. 
Dil öğretiminde gelişen dünyada  bir yabancı dil bilmenin, ikinci yabancı dili öğrenmede kolaylaştırıcı bir unsur olduğu görüşünden yola çıkarak  anasınıfından itibaren Almanca dersleri de verilmektedir.  
Öğretmenlerimiz arasındaki işbirlikçi çalışma, tematik modüllerin disiplinler arası niteliğine önemli derecede katkıda bulunan bir tür takım öğretimi olmaktadır. Yabancı dil ediniminin, interdiscipliner uygulamalarla büyük oranda başarı sağladığına inanıyoruz. 

- Okul öncesi öğrencilerine Rehberlik Tanıma Çalışması yapılır.
- 1. sınıflara hazırlık sınıflarımızdan doğrudan öğrenci kabul edilir. Okul dışından başvuru yapan öğrencilere Rehberlik Tanıma Çalışması yapılır.
- 2. ve 3. sınıflara Rehberlik Tanıma Çalışması ve Akademik Hazırbulunuşluk Sınavı ( Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ) yapılır.
- 4.-7. sınıflara Rehberlik Tanıma Çalışması ve Akademik Hazırbulunuşluk Sınavı (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji , Sosyal Bilgiler ve İngilizce) yapılır.
- 8. sınıflara Rehberlik Tanıma Çalışması, Akademik Hazırbulunuşluk Sınavı (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve İngilizce) yapılır.
Çalışmalar sonucunda burs imkanları ve farklı oranlarda indirimler uygulanarak öğrencilerin başarılarını ödüllendirmek hedeflenmiştir.  

Bir eğitim kurumunun görevi, sadece çocukları ulusal sınavlara hazırlayıp sınav kazandırmak değildir. Elbette ki, ulusal sınavlar önemlidir. Ancak, çocuk için asıl önemli olan kapasitelerini en üst düzeyde geliştireceği bir eğitimi almaktır. Bu aşamada, öğrencilerin bireysel özellikleri, kendine özgü yetenek ve ilgileri eğitimin temel ilgi konularından olmalıdır.
Bir yandan öğrencilerimizi ulusal sınavlara hazırlarken, diğer yandan onların yeteneklerine de özel bir ilgi göstermekteyiz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz “Yetenekler Akademisi” konseptiyle, öğrencilerimizin kendine özgü bireysel yetenekleri ve ilgi alanlarına yönelik üst düzey yetenek programları eğitim programımıza dahil edilmiştir. 
Öğrencilerimizin anaokulundan sekizinci sınıfa kadar M.I.T. Sistemi ile yetenek, ilgi ve yönelimleri takip edilir. Yard. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından geliştirilen sistem, anaokulundan itibaren düzenli olarak uygulanır ve çocuklarımızın kararlılık gösteren yönelimleri ile değişkenlik gösteren yönelimleri profesyonel testlerle saptanır ve süreç içerisinde ihtiyaç duydukları yönlendirmeler yapılır.
Uyguladığımız ‘Düşünme Becerileri Eğitim Programı’nda öğrencilerimizin düşünme yeterliliklerini etkin kılarak yaşam kalitelerini arttırmak ve doğayı, kendilerini ve  çevrelerini daha iyi anlayarak  empati kurmalarına  yardımcı olmak temel hedefimizdir. Düşünme temelli sorgulama yöntemi ile öğrencilerimizin soru sorma ve öğrenme ihtiyaçları artarak önyargılarla hareket etmeleri azalır.  Farklı görüşlere değer vererek mantıklı sonuçlara varmak ve yeni fikirler üretmek aşamasında öğretmenlerimiz rehber rolündedir. 
Kendisinin ve çevresinin farkında olan bireyler yetiştirmek için sorumluluk almanın geleceğe dair iyi şeyler yapmak adına  önceliğimiz olduğuna inanıyoruz. Değerler Eğitimi Programını destekleyen  projelerimizle çocuklarımızın Sosyal Sorumluluk alanında hayata dair başarılarını gözlemlemekten gurur duyuyoruz. Eğitimciler Koleji’nde çocuklarımız bir evlerinden diğer evlerine giderler.


Akademik Çözüm Ortakları